Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy

Dobre Maszyny S.C. oraz Dobre Maszyny TRADE Sp. z o.o.

1. Informacje ogólne.

1.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia.
1.2 Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówienia pisemnego /pismo, e-mail/ osobiście, lub w przypadku trwałych kontaktów handlowych na podstawie zamówienia telefonicznego.
1.3 Firmy DOBRE MASZYNY S.C. oraz DOBRE MASZYNY TRADE zobowiązują się do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
1.4 O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, niniejsze Warunki sprzedaży i dostawy odnoszą się do wszystkich ofert, potwierdzeń zamówień i dostaw produktów od firm DOBRE MASZYNY S.C. oraz Dobre Maszyny Trade
1.5 Niniejsze Warunki sprzedaży i dostawy mają pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami zakupu Kupującego, które mogły zostać przedstawione w tej sprawie.

2. Potwierdzenie oferty i zamówienia.

2.1 Oferty firmy DOBRE MASZYNY S.C. oraz Dobre Maszyny Trade są ważne przez 30 dni, chyba że w ofercie określono inaczej. Jednakże ostateczna umowa na dostawę zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu przez Kupującego pisemnego potwierdzenia zamówienia od firmy DOBRE MASZYNY S.C. lub Dobre Maszyny Trade
2.2 W zamówieniu powinny znajdować się następujące informacje:
  1. a) rodzaj towaru, jego ilość i proponowany termin realizacji,
  2. b) dane identyfikacyjne firmy,
  3. c) proponowana forma płatności,
  4. d) sposób odbioru towaru.
2.3 Niezależnie od zapisów punktu 2.1 firmy DOBRE MASZYNY S.C. oraz DOBRE MASZYNY TRADE zastrzegają sobie prawo do dowolnego rozdysponowania swoich mocy produkcyjnych i zapasów, przyjmując zamówienia od innych podmiotów w okresie od przedstawienia oferty firmy DOBRE MASZYNY S.C. lub DOBRE MASZYNY TRADE do jej zatwierdzenia przez Kupującego. W przypadku sporów z tego tytułu mają zastosowanie niniejsze warunki.

3. Ceny.

3.1 Ceny podane są w obowiązujących cennikach, w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia ma pierwszeństwo przed pozostałymi wymienionymi dokumentami.
3.2 O ile nie ustalono inaczej, podane ceny nie zawierają podatku VAT, kosztów ubezpieczenia, ceł i wszelkich opłat manipulacyjnych. Wszystkie podane ceny nie zawierają kosztów przewozu i dostawy, montażu ani szkolenia.
3.3 Firmy DOBRE MASZYNY S.C. oraz DOBRE MASZYNY TRADE mają prawo do wprowadzania zmian w cennikach i niezatwierdzonych ofertach w terminie 30 dni od doręczenia pisemnego zawiadomienia.

4. Płatność i zapewnienie zabezpieczenia.

4.1 Sposób płatności ustalany jest indywidualnie.
4.2 Jeśli Kupujący nie dokona zapłaty w terminie, firma DOBRE MASZYNY S.C. oraz DOBRE MASZYNY TRADE mają prawo do wstrzymania wszelkich dodatkowych dostaw dla Kupującego, niezależnie od tego, czy dostawy te są zgodnie z umową ze sobą powiązane.
4.3 W przypadku wpłaty po ostatecznym terminie płatności firma DOBRE MASZYNY S.C. oraz DOBRE MASZYNY TRADE mają prawo do naliczenia odsetek za zwłokę od zaległej kwoty. Stopa odsetek wynosi 2 procent i jest pobierana co miesiąc od zaległej w danym momencie kwoty.
4.4Firma DOBRE MASZYNY S.C. jest stale uprawniona do żądania ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia z tytułu zaległej płatności ceny zakupu, kosztów przewozu, wszelkich kosztów instalacji oraz wszelkich innych kosztów.
4.5 Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie 30 dni od terminu płatności, firma DOBRE MASZYNY S.C. ma prawo do rozwiązania umowy w całości. Ponadto firma DOBRE MASZYNY S.C. jest uprawniona do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie względem Kupującego z tytułu poniesionych strat.

5. Zastrzeżenie własności.

5.1 Jeżeli Kupującemu zostanie udzielony kredyt lub jeżeli płatność za dostarczone produkty następuje w ratach po ich dostawie, firma DOBRE MASZYNY S.C. zachowa prawo własności do tych produktów, o ile i dopóki nie zostaną wpłacone wszystkie kwoty i raty określone na mocy porozumienia stron.

6. Gwarancja.

6.1 Firma DOBRE MASZYNY S.C. nie udziela żadnej osobnej gwarancji poza wynikającą z tytułu wadliwego wykonania.
6.2 W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się względem Kupującego do usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
6.3 Firma DOBRE MASZYNY S.C. oferuje roczny okres gwarancji w odniesieniu do swoich własnych, fabrycznie nowych produktów obowiązujący od dnia zakupu.
6.4 Gwarancją nie są objęte maszyny używane.

7.Dostawa.

7.1 Czas dostawy to termin dostawy określony w potwierdzeniu zamówienia.
7.2 Firma DOBRE MASZYNY S.C. ma prawo do odroczenia uzgodnionego terminu dostawy w następujących przypadkach:
  1. Siła wyższa, por. punkt 8.;
  2. Opóźnienia spowodowane przez podwykonawców, przewoźników lub inne osoby trzecie;
  3. Spory z pracownikami, niezależnie od ich przyczyny;
  4. Zakaz lub nakaz egzekucyjny, którego firma DOBRE MASZYNY S.C. nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
7.3 Miejsce dostawy określa się w potwierdzeniu zamówienia.

8. Siła wyższa.

8.1 W przypadku, gdy terminowa lub niewadliwa dostawa nie jest możliwa lub ulega opóźnieniu na skutek nieprzewidzianych zdarzeń niezależnych od firmy DOBRE MASZYNY S.C., w tym między innymi ze względu na spory z pracownikami, przerwy w pracy, przerwy w dostawie, trudności transportowe lub inne zaniedbania ze strony osób trzecich, lub podobne zdarzenia, firma DOBRE MASZYNY S.C. może odroczyć dostawę do Kupującego bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności. O odroczeniu dostawy należy poinformować na piśmie bez zbędnej zwłoki.

9. Prawa własności intelektualnej.

9.1 Jeżeli Kupujący odsprzedaje dostarczone produkty, muszą być one wprowadzane do obrotu i sprzedawane pod znakami handlowymi określonymi i wykorzystywanymi przez firmę DOBRE MASZYNY S.C.
9.2 Kupujący nie może wykorzystywać nazwy lub znaków handlowych firmy DOBRE MASZYNY S.C. w sposób, który mógłby wywołać u kupujących i osób trzecich wrażenie, że Kupujący jest prawnie związany z firmą DOBRE MASZYNY S.C. lub stanowi jej część.
9.3 Wszelkie rysunki, szkice, specyfikacje techniczne itp. pozostają własnością firmy DOBRE MASZYNY S.C. i nie mogą być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim.
9.4 Dostarczony sprzęt nie może być produkowany, odwzorowywany lub przekazywany osobom trzecim w takim celu.Obowiązek przeprowadzenia kontroli oraz zawiadomienie o opóźnieniach i wadach.
10.1 W przypadku opóźnienia Kupujący musi powiadomić o tym fakcie firmę DOBRE MASZYNY S.C. na piśmie w ciągu trzech (3) dni roboczych. W innym przypadku Kupujący utraci możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu opóźnienia.
10.2 W chwili dostawy Kupujący musi natychmiast skontrolować i sprawdzić dostarczone produkty, aby upewnić się, że nie są wadliwe.
10.3 Zawiadomienie o wadach, które zostały lub powinny zostać odkryte w trakcie takiej kontroli, należy przesłać bez zbędnej zwłoki w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty dostawy.
10.4 Wszelkie prace naprawcze będą przeprowadzane w siedzibie firmy DOBRE MASZYNY S.C. znajdującej się w Bieczu, Polska lub po wcześniejszych ustaleniach w miejscu montażu. DOBRE MASZYNY S.C. nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków w okresie, w którym mają miejsce takie działania naprawcze. W tym kontekście należy odwołać się do punktu 11.1.

11. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności.

11.1 Firma DOBRE MASZYNY S.C. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie straty Kupującego, w tym utratę zysków przez Kupującego, niezależnie od tego, czy zobowiązania powstałyby na podstawie ogólnej ustawy o odszkodowaniach lub na innej podstawie. Zobowiązania firmy DOBRE MASZYNY S.C. nie mogą w żadnym przypadku obejmować grzywien, kar lub innych stałych płatności wyrównawczych.
11.2 Możliwe zobowiązania firmy DOBRE MASZYNY S.C. są we wszystkich przypadkach ograniczone do wartości wadliwych produktów oznaczonej na fakturze.
11.3 Możliwa odpowiedzialność firmy DOBRE MASZYNY S.C. za produkty jest ograniczona do obowiązujących zapisów polskiej Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz w szczególności Kodeks Cywilny.
11.4 W przypadku, gdy firma DOBRE MASZYNY S.C. poniosłaby odpowiedzialność za produkt względem osoby trzeciej, obowiązkiem Kupującego jest zabezpieczyć firmę DOBRE MASZYNY S.C., jeżeli powstałe zobowiązania są wynikiem zaniedbania lub zaniechania ze strony Kupującego.

12. Prawo właściwe i właściwość miejscowa.

12.1 O ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane polubownie, w drodze mediacji.
12.2 Jeżeli zostało wyraźnie ustalone, że spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne, skargę należy wnieść do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla siedziby firmy DOBRE MASZYNY S.C.
12.3 W odniesieniu do stosunków i ewentualnych sporów między stronami zastosowanie ma prawo polskie.