Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I.

Administrator danych osobowych

Dobre Maszyny S.C. Marcin Weiss, Bogusław Wierzba z siedzibą w Centawie, ul. Jemielnicka, 47-134 Centawa.

II.

Cele i podstawy przetwarzania

W celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży(podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

III.

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorii Twoich danych:

1. Podstawowe dane identyfikacyjne

2. Elektroniczne dane identyfikacyjne

3. Finansowe dane identyfikujące

IV.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

1) Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, prawniczym

V.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE.

VI.

Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3) prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli,

4) ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

a) Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

b) Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail:

biuro@dobre-maszyny.eu

Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VIII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych\ podanie przez Ciebie danych jest warunkiem wysłania oferty i zawarcia umowy sprzedaży

Jeżeli nie podasz danych, to możemy odmówić przedstawienia ci oferty i zawarcia umowy.